હોસ્પિટલ

રોગકારક શમન માટે અસરકારક અભિગમ સાથે હોસ્પિટલ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવી.

સ્વાસ્થ્ય કાળજી

માતા અને બાળ આરોગ્ય હોસ્પિટલ માટે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ

શાળા શિક્ષણ

રોગકારક શમન માટે અસરકારક અભિગમ સાથે શાળા શિક્ષણ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવી.

પરિવહન અને હોટેલ

પ્રવાસી સલામતીમાં સુધારો કરવા માટે જાહેર પરિવહન સ્થળોના સપાટીના જીવાણુ નાશકક્રિયા માટે યોગ્ય યોજના વિકસાવો

મુખ્ય બજારો

ઉત્તર અમેરિકા

પશ્ચિમ યુરોપ

દક્ષિણ અમેરિકા

ઉત્તરીય યુરોપ

પૂર્વી યુરોપ